Výroční zpráva 2017

DOBRODINÍ o. p. s.

Výroční zpráva

Rok 2017

Obsah 2

 1. Základní údaje o společnosti 3

 1. Orgány společnosti 3-4

 1. Zaměření obecně prospěšných aktivit 4

 1. Hlavní akce obecně prospěšné společnosti 4-6

 1. Získané dotace, finanční příspěvky, dary 7-8

 1. Přehled činnosti společnosti 8

Dozorčí rada - zpráva + podpisy 9

Správní rada - zpráva + podpisy 9

Zpráva o hospodaření společnosti

 1. Základní údaje o společnosti

Obecně prospěšná společnost Dobrodiní byla založena 13. listopadu 2003 za účelem realizace programů v rámci ekologie, zdravotnictví, sociální péče, kultury a sportu a jiných programů pořádaných v rámci obecně prospěšných činnosti.

Společnost byla zřízena jako nezisková organizace, za účelem získávání peněžních prostředků od soukromých firem, ze státního rozpočtu a celonárodních projektů pro realizaci programů v rámci ekologie, zdravotnictví, sociální péče, kultury a sportu a jiných aktivit, pořádaných v rámci obecně prospěšné společnosti.

Mezi priority patřila pomoc při realizaci projektu "Škola bez bariér", který zahrnoval integraci postižených žáků, vytvoření přijatelných podmínek k jejich výuce a mimoškolnímu vyžití. V rámci tohoto projektu byl na Základní škole U Lesa 713 v Karviné-Ráji vytvořen bezbariérový vstup do všech částí školy. Pro tělesně postižené žáky byl postaven výtah a plošina.

Obecně prospěšná společnost Dobrodiní se každoročně podílí na řadě akcí a projektů v oblastech ekologických, kulturních i humanitárních.

Společnost spolupracuje s vedením školy, se kterým konzultuje finanční potřeby školy v souvislosti s naplánovanými aktivitami. Vede dialog se Školskou radou a Žákovským parlamentem, snaží se do rozvahy o vlastních aktivitách implementovat i názory a požadavky žáků a jejich rodičů.

Společnost Dobrodiní o. p. s. vznikla dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ostravě, tj. 13. 11. 2003, oddíl O, vložka č. 127.

Zakládajícími členy této společnosti jsou:

 • Marie Bláhová

 • Jana Bohunská

 • Jaroslav Krótki

 1. Orgány společnosti od 22. 11. 2015

ředitelKA: Mgr. Alena Cieślová

Správní rada

Předseda Mgr. Michaela Młynarczyková

1. Místopředseda Mgr. Petra Olbřimková

Členové Mgr. Martina Bystroňová

Radka Štoudková

Mgr. Kateřina Pražmová

Mgr. Ilona Gráczová

Mgr. Eva Szwedová

Ing. Tomáš Hronský

Mgr. Jana Lesniaková

DOZORČÍ RADA

Předseda Mgr. Michaela Kučerová

Členové Mgr. Zdeňka Böhmová

Mgr. Václava Wojewodová

ÚČETNÍ Ing. Lucie Uhrinová

POKLADNÍ Mgr. Michaela Kučerová

V roce 2017 zasedala správní rada Dobrodiní o. p. s. celkem 4 x, dozorčí rada 1x.

 1. Zaměření obecně prospěšných aktivit

EKOLOGIE

 • Tvorba zdravého a estetického životního prostředí v rámci školy

 • Pomoc při údržbě hřiště a veřejné zeleně

 • Realizace ekologických projektů

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

 • Zkvalitnění péče o postižené děti

 • Nákup rehabilitačních pomůcek a zdravotní techniky

 • Péče o děti s alergickým onemocněním

 • Pomoc při zajišťování zdravého životního způsobu a návyků dětí

KUTLURA A SPORT

 • Propagace a podpora umělecké činnosti, kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských aktivit

 • Pořádání vánočních a velikonočních jarmarků

OSTATNÍ

 • Spolupráce s ekologickými, zdravotnickými a sociálními organizacemi

 • Organizování seminářů a akcí propagující o. p. s.

 • Podpora výukových programů pro cizí jazyky, exkurzí, akcí v rámci přípravy na budoucí povolání

 1. Hlavní akce obecně prospěšné společnosti

VÝDAJE

Pasování prvňáčků

Jako každý rok i v roce 2017 proběhlo na škole již tradiční Pasování prvňáčků. Pozvali jsme si k nám do školy nejen rodiče našich nejmenších, ale i jejich prarodiče, tety a strejdy, kamarády. Na úvod nám prvňáčci zazpívali, pak děti z našeho divadelního souboru Amadis zahrály divadlo, následovalo video o dění v prvních třídách. A potom už zazněly slavnostní fanfáry, které ohlásily příchod našeho pana krále i s jeho královskou družinou. Poté následovalo přečtení slavnostního slibu, ve kterém se praví, že děti budou jednat stejně jako rytíři, čestně a spravedlivě a budou pilní a stateční. Pan ředitel též pronesl pár slov a už se pasovalo. Každý rytíř a rytířka navíc dostali i něco na památku.

Na dobrovolném příspěvku od rodičů byla vybraná částka 1.075,-Kč. Za pohoštění a odměny byla poskytnuta částka 2.007,-Kč

Vyřazení deváťáků

Na konci školního roku se konalo rozloučení s deváťáky ZŠ U Lesa, také proběhlo slavnostní ocenění úspěšných žáků.

Dobrodiní sponzorovalo tuto akci částkou 1.000,-Kč.

Vyřazení páťáků

Na konci školního roku se žáci pátých ročníků loučili s prvním stupněm tancem, zpěvem, básněmi i scénkami, které si připravili pro své rodiče a učitele.

Dobrodiní sponzorovalo tuto akci částkou 979,-Kč.

Den dětí

V pátek 2. 6. 2017 jsme společně oslavili Den dětí. Sešli jsme se na školním hřišti a byl připravený bohatý program a to hry, atrakce, vystoupení hostujících herců, vystoupení oddílu juda a žáků, grilování, občerstvení, sportování. Tři hodiny uběhly jako voda, počasí nám moc přálo. Na akci byli přizváni i děti s rodiči z Mateřských škol V Aleji a Olbrachtova.

Dobrodiní přispělo na akci 29.214,20 Kč. Výdělek z akce byl ve výši 25.675,-Kč.

Škola v přírodě

Dobrodiní dětem přispělo částkou ve výši 3.500,-Kč na proplacení autobusů a 506,-Kč na odměny pro žáky, kteří se ŠvP zúčastnili.

Zápis do 1. tříd

V dubnu proběhl na škole zápis budoucích prvňáčků. Dobrodiní poskytlo sladkosti jako odměny.

Sběr papíru

Za 1. místo ve sběru papíru odměna ve výši 1.000,-Kč, 2. místo 700,-Kč, 3. místo 500,-Kč, 4. místo 300,-Kč a 5. místo 200,-Kč.

Celkem na odměnách bylo vyplaceno 2.694,-Kč.

Odměny za osobnost třídy

V každé třídě si žáci vybrali svou osobnost, která byla obdarována odměnou v ceně cca 200-Kč. Byly nakoupeny knihy v hodnotě 4.719,-kč.

Sběr PET víček

Za 1. místo ve sběru PET víček odměna ve výši 400,-Kč, 2. místo 300,-Kč, 3. místo 200,-Kč.

Celkem na odměnách bylo vypláceno 1.000,-Kč.

Turnaj školních družin

Na odměny pro turnaj školních družiny byla schválena částka 1.500,-Kč.

Celkem utráceno 1.508,-Kč.

Dopravní soutěž

Žáci, kteří se zúčastnili dopravní soutěže pořádané Základní školou U Lesa v Karviné-Ráji byli odměněni drobnými upomínkovými předměty.

Jízdné na soutěže

Žáci Základní školy U Lesa se zúčastnili několik soutěží. O.p.s. proplatila na tyto akce jízdné ve výši 1.066,-Kč.

Dětský parlament

Na odměny pro Dětský parlament byla utracena částku 1.001,-Kč.

Ukončení školního roku

Dětem byly zakoupeny odměny ve výši 20,-/žák. Celkem bylo proplaceno 7.019,-Kč.

Výjezd do Beskyd

Žákům, kteří se zúčastnili ozdravného pobytu v Beskydech, bylo proplaceno jízdné ve výši 2.142,-Kč.

Školní ples

Dne 11. 2. 2017 se uskutečnil v Obecním domě Družby již 7. ročník školního plesu, který ve spolupráci se Základní školou uspořádalo Dobrodiní o.p.s. Dobrodiní na akci přispělo částkou 70.000,-. Výdělek z plesu byl ve výši 130.043,-Kč. Celkový zisk 60.043,-Kč.

Odměny za soutěže

Na odměnách úspěšných řešitelů byla vyplacená částka 1.386,-Kč.

Vánoční pečení

Na nákup materiálu na vánoční pečení a zdobení s rodiči se vydala částka 2.282,31Kč.

Florbalový turnaj

Na odměny pro vítěze byla vynaložena částka 1.257,-Kč.

Den zdraví

Na Den zdraví byl zakoupen spotřební materiál ve výši 374,-Kč.

Zdravotnický kroužek

Dobrodiní podpořilo zdravotnický kroužek částkou 998,-Kč.

LVVZ

Žákům účastnicím se lyžařského výcviku byl proplacen autobus ve výši 3.000,-Kč a nakoupeny odměny ve výši 507,-kč.

Výjezd do Beskyd

Výjezd do Beskyd za čerstvým vzduchem byl podpořen částkou 3.117,-Kč, na úhradu jízdného.

ZOO Ostrava

Vybraným žákům jednotlivých tříd byl proplacen autobus do ZOO v Ostravě ve výši 3.977,-Kč.

PŘÍJMY

Den dětí

Na dobrovolném vstupném a z prodeje výrobků činí výtěžek 25.675,-Kč.

Sběr papíru a železa

Během celého roku se sbírá na Základní škole U Lesa sběr papíru. Do této akce se zapojily všechny třídy uvedené školy. Na konci školního roku jsou vyhlášeny tři nejlepší třídy, které byly finančně odměněny.

Celkem příjem za sběr papíru v roce 2016 byl ve výši 15.946,- Kč.

Školní ples

Výtěžek z plesu byl ve výši 60.043,-Kč

Dobrovolný příspěvek na šk. rok

Celkem dobrovolný příspěvek 70.550,-Kč

Pasování prvňáčků

Celkem dobrovolný příspěvek 1.075,-

Sponzorujeme medvěda hnědého v ZOO Ostrava. Ve školním roce 2017/2018 jsme vybrali částku 6.999,-Kč.

 1. Získané dotace, finanční příspěvky a dary

Peněžní dary v roce 2017 poskytli:

 • Maspo Elektro - 1.000,- na nákup dárku do tomboly na ples.

 • EX-Ka Karviná - 5.000,- pro potřeby třídy 6. B

 • Fond Radka Sušila - 5.000,- pro potřeby autistické třídy

Nepeněžní dary v roce 2017 poskytli:

Rodiče handicapovaných žáků a žáků speciální třídy měsíčně přispívají na účet společnosti částkou 200,-Kč. Z této se nakupují pomůcky určené výhradně pro tyto děti.

Sponzoři plesu v roce 2017

DOBRODINÍ O.P.S., TŘÍDY ZŠ U LESA, ZAMĚSTNANCI ZŠ U LESA, MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÁ, RADEK HOLUBÍK - VODA, PLYN, TOPENÍ, DISKONT KARVINÁ 8, RODINA HRONSKÝCH, FROS ZPS S.R.O., KADEŘNICTVÍ VENUS, RODINA KRUCINOVA, RODINA KOHUTOVA, CSKA KARVINÁ SPOL. S.R.O., MASPO ELEKTRO S.R.O., ZP MV ČR, AUTOCONT

MK FRUIT S.R.O., SKUPINA ČEZ, CHATA HRÁDEK - ET, ENERGIE ŽIVOTA, KOSMETIKA - K. VOLFOVÁ, REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, ZDRAVÍ V RÁJI, FA TEPPICH, FA MIDI BUS, FA RENESA, KAREL GRÁCZ, POTRAVINY U LEDVONĚ, RODINA SCHMIDTOVA, ASTRA OFFICE, MĚDK KARVINÁ, LÁZNĚ DARKOV KARVINÁ, CYKLOTECH, EOS OPTIKA, SALON GABRIELA, STŘELNICE KARVINÁ 6, PENZION RZEHACZEK, GREGORZ MLYNARCZYK, JIŘÍ ZDZIEBLO, TEAM SPORT HAVÍŘOV, MASÁŽE BYLINKA, KVĚTINY SOŇA, UNITED BAKERIES A.S., RODINA PETRAŠOVÝCH, DR. OTKER, VÁCLAV RÝDL, J. K. FOOD, S.R.O., GASTRO INSTANT, GREX SERVICE, S.R.O., LA FOOD, S.R.O., KEŠKA - FM, S.R.O., FA BRONISLAV TESAŘ, KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ S.R.O., VITAMINÁTOR S.R.O., PURAVITA S.R.O., JINDROVO VINAŘSTVÍ, KOEXIMPO SPOL.S.R.O.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům, organizacím, zaměstnancům, rodičům a žákům Základní školy U Lesa, kteří podpořili naší činnost finančními a věcnými dary nebo pouze vypomáhali na pořádaných akcích.

 1. Přehled činnosti společnosti

Leden - březen

 • Sběr papíru a železa, PET víček, PET láhví

 • Příprava uzávěrky účetnictví za předchozí rok

 • Příprava výroční zprávy

 • Příprava na zdravotnickou soutěž HMZ

 • LVVZ

 • Den otevřených dveří

 • Zápis do prvních tříd

Duben - červen

 • Příprava na ocenění žáků na konci školního roku

 • Doplnění kroniky

 • Sběr papíru a železa, PET víček

 • Dopravní soutěž

 • Kopaná školní družiny

 • Ocenění žáků

 • Vyhodnocení sběru papíru a železa, PET víček, recyklohraní apod.

 • Ukončení školního roku

 • Vyřazování pátých a devátých ročníků

 • Zdravotnická soutěž HMZ

 • Dny Země

 • Školy v přírodě

 • Den dětí

Červenec - září

 • Vypracování a schválení plánu na další školní rok

 • Získávání sponzorů

 • Příprava sběrové akce

 • Schválení žádostí učitelů

 • Archivace účetních dokladů za předcházející rok

 • Návrhy na vyřazení, odpisy

Říjen - prosinec

 • Pasování prvňáčků

 • Sběr papíru a železa, PET víček, baterií

 • Oslovování sponzorů

 • Mikuláš, Vánoční jarmark

 • Vánoční hraní pro mateřské školy

 • Zajištění LVVZ

 • Prezentace společnosti