Výroční zpráva 2016

Základní údaje o společnosti

Obecně prospěšná společnost Dobrodiní byla založena 13. listopadu 2003 za účelem realizace programů v rámci ekologie, zdravotnictví, sociální péče, kultury a sportu a jiných programů pořádaných v rámci obecně prospěšných činnosti.

Společnost byla zřízena jako nezisková organizace, za účelem získávání peněžních prostředků od soukromých firem, ze státního rozpočtu a celonárodních projektů pro realizaci programů v rámci ekologie, zdravotnictví, sociální péče, kultury a sportu a jiných aktivit, pořádaných v rámci obecně prospěšné společnosti.

Mezi priority patřila pomoc při realizaci projektu "Škola bez bariér", který zahrnoval integraci postižených žáků, vytvoření přijatelných podmínek k jejich výuce a mimoškolnímu vyžití. V rámci tohoto projektu byl na Základní škole U Lesa 713 v Karviné-Ráji vytvořen bezbariérový vstup do všech částí školy. Pro tělesně postižené žáky byl postaven výtah a plošina.

Obecně prospěšná společnost Dobrodiní se každoročně podílí na řadě akcí a projektů v oblastech ekologických, kulturních i humanitárních.

Společnost spolupracuje s vedením školy, se kterým konzultuje finanční potřeby školy v souvislosti s naplánovanými aktivitami. Vede dialog se Školskou radou a Žákovským parlamentem, snaží se do rozvahy o vlastních aktivitách implementovat i názory a požadavky žáků a jejich rodičů.

Společnost Dobrodiní o. p. s. vznikla dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ostravě, tj. 13. 11. 2003, oddíl O, vložka č. 127.

Zakládajícími členy této společnosti jsou:

 • Marie Bláhová
 • Jana Bohunská
 • Jaroslav Krótki

Orgány společnosti od 22. 11. 2015:

Ředitelka: 

Mgr. Alena Cieślová

Správní rada:

Předseda Mgr. Michaela Młynarczyková

1. Místopředseda Mgr. Petra Olbřimková

Členové Bc. Martina Bystroňová

Radka Štoudková

Mgr. Kateřina Pražmová

Mgr. Ilona Gráczová

Mgr. Eva Szwedová

Ing. Tomáš Hronský

Bc. Jana Lesniaková

Dozorčí rada:

Předseda Bc. Michaela Kučerová

Členové Mgr. Zdeňka Böhmová

Mgr. Václava Wojewodová

Účetní: 

Ing. Lucie Uhrinová

Pokladní: 

Bc. Michaela Kučerová

V roce 2016 zasedala správní rada Dobrodiní o. p. s. celkem 4 x, dozorčí rada 1x.


Zaměření obecně prospěšných aktivit

EKOLOGIE

 • Tvorba zdravého a estetického životního prostředí v rámci školy
 • Pomoc při údržbě hřiště a veřejné zeleně
 • Realizace ekologických projektů

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

 • Zkvalitnění péče o postižené děti
 • Nákup rehabilitačních pomůcek a zdravotní techniky
 • Péče o děti s alergickým onemocněním
 • Pomoc při zajišťování zdravého životního způsobu a návyků dětí

KUTLURA A SPORT

 • Propagace a podpora umělecké činnosti, kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských aktivit
 • Pořádání vánočních a velikonočních jarmarků

OSTATNÍ

 • Spolupráce s ekologickými, zdravotnickými a sociálními organizacemi
 • Organizování seminářů a akcí propagující o. p. s.
 • Podpora výukových programů pro cizí jazyky, exkurzí, akcí v rámci přípravy na budoucí povolání

· Hlavní akce obecně prospěšné společnosti

VÝDAJE

Pasování prvňáčků

Dne 29. listopadu 2016 proběhlo na naší škole již tradiční Pasování prvňáčků. Pozvali jsme si k nám do školy nejen rodiče našich nejmenších, ale i jejich prarodiče, tety a strejdy, kamarády. Paní učitelky Böhmová a Müllerová přivedly děti z 1. A a 1. B a už to mohlo vypuknout. Na úvod nám prvňáčci zazpívali, pak děti z našeho divadelního souboru Amadis zahrály divadlo, následovalo video o dění v prvních třídách. A potom už zazněly slavnostní fanfáry, které ohlásily příchod našeho pana krále i s jeho královskou družinou. Poté následovalo přečtení slavnostního slibu, ve kterém se praví, že děti budou jednat stejně jako rytíři, čestně a spravedlivě a budou pilní a stateční. Pan ředitel též pronesl pár slov a už se pasovalo. Každý rytíř a rytířka navíc dostali i něco na památku.

Na dobrovolném příspěvku od rodičů byla vybraná částka 800,-Kč.

Vyřazení deváťáků

28. 06. 2016 se konalo rozloučení s deváťáky ZŠ U Lesa, také proběhlo slavnostní ocenění úspěšných žáků.

Dobrodiní sponzorovalo tuto akci částkou 500,-Kč.

Vyřazení páťáků

16. 06. 2016 se žáci pátých ročníků loučili s prvním stupněm tancem, zpěvem, básněmi i scénkami, které si připravili pro své rodiče a učitele.

Dobrodiní sponzorovalo tuto akci částkou 1.175,-Kč.

Den dětí

V pátek 3. 6. 2016 jsme společně oslavili Den dětí. Sešli jsme se na školním hřišti a byl připravený bohatý program a to hry, atrakce, vystoupení hostujících herců, vystoupení oddílu juda a žáků, grilování, občerstvení, sportování. Tři hodiny uběhly jako voda, počasí nám moc přálo.

Dobrodiní přispělo na akci 27.781,10 Kč. Výdělek z akce byl ve výši 20.455,-Kč.

Škola v přírodě

Dobrodiní dětem přispělo částkou ve výši 7.000,-Kč na proplacení autobusů a 1.071,-Kč na odměny pro žáky, kteří se ŠvP zúčastnili.

Zápis do 1. tříd

19. - 20. 1. 2017 proběhl na škole zápis budoucích prvňáčků. Dobrodiní poskytlo sladkosti jako odměny.

Sběr papíru

Za 1. místo ve sběru papíru odměna ve výši 1.000,-Kč, 2. místo 700,-Kč, 3. místo 500,-Kč, 4. místo 300,-Kč a 5. místo 200,-Kč.

1. místo - 4. A (1.000,-), 2. místo - 4. B (700,-), 3. místo - 5. B (594,-), 4. místo - 6. A

(299,-), 5. místo - 7. A (200,-).

Celkem na odměnách bylo vyplaceno 2.793,-Kč.

Velikonoční jarmark

Na výrobu výrobků se zakoupil spotřební materiál ve výši 5.450,-. Příjem z prodeje výrobků 15.844,-. Zisk 10.394,-Kč.

Odměny za osobnost třídy

V každé třídě si žáci vybrali svou osobnost, která byla obdarována odměnou v ceně cca 200-Kč.

Sběr PET víček

Za 1. místo ve sběru PET víček odměna ve výši 400,-Kč, 2. místo 300,-Kč, 3. místo 200,-Kč.

1. místo - 5. (401,-), 2. místo - 6. A (294,-), 3. místo 4. B (200,-).

Celkem na odměnách bylo vypláceno 895,-Kč.

Turnaj školních družin

Na odměny pro turnaj školních družiny byla schválena částka 1.500,-Kč.

Celkem utráceno 1.487,-Kč.

Dopravní soutěž

Žáci, kteří se zúčastnili dopravní soutěže pořádané Základní školou U Lesa v Karviné-Ráji byli odměněni drobnými upomínkovými předměty.

Startovné

Žáci Základní školy U Lesa se zúčastnili několikrát sportovních soutěží. O.p.s. proplatila startovné a dopravné ve výši 1.745,-Kč.

Dětský parlament

Na odměny pro Dětský parlament p. uč. Wojewodová utratila částku 999,-Kč.

Ukončení školního roku

Dětem byly zakoupeny odměny ve výši 10,-/žák. Celkem bylo proplaceno 3.307,-Kč.

Výjezd do Beskyd

Žákům, kteří se zúčastnili ozdravného pobytu v Beskydech, bylo proplaceno jízdné ve výši 2.142,-Kč.

Recyklohraní

Za sběr baterií byla na odměny vyplacena částka 470,-Kč.

Školní ples

Dne 6. 2. 2016 se uskutečnil v Obecním domě Družby již 4. ročník školního plesu, který ve spolupráci se Základní školou uspořádalo Dobrodiní o.p.s. Dobrodiní na akci přispělo částkou 87.067,-. Výdělek z plesu byl ve výši 155.607,-Kč. Celkový zisk 68.540,-Kč.

Odměny za soutěže

Na odměnách úspěšných řešitelů byla vyplacená částka 806,-Kč.

Snoezelen

Dobrodiní přispělo částkou 10.000,- na nákup snoezelenu, který je využíván handicapovanými žáky, převážně ve speciální autistické třídě.

Den Stromů

Dobrodiní na akci, která se konala 20. 10. 2016, přispělo částkou 2.000,-Kč.

Den Země

Celoškolní akce se konala 22. 4. 2016, o.p.s. přispěla částkou 1.999,-Kč.

Vánoční hraní

Na nákup odměn se vyčlenila částka 664,-Kč.

PŘÍJMY

Den dětí

Na dobrovolném vstupném a z prodeje výrobků činí výtěžek 20.455,-Kč.

Sběr papíru a železa

Během celého roku se sbírá na Základní škole U Lesa sběr papíru. Do této akce se zapojily všechny třídy uvedené školy. Na konci školního roku jsou vyhlášeny tři nejlepší třídy, které byly finančně odměněny.

Celkem příjem za sběr papíru v roce 2016 byl ve výši 14.838,- Kč.

Školní ples

Výtěžek z plesu byl ve výši 68.540,-Kč

Dobrovolný příspěvek na šk. rok 2016/2017

Celkem dobrovolný příspěvek 72.550,-Kč

Pasování prvňáčků

Celkem dobrovolný příspěvek 800,-

Velikonoční jarmark

Celkem příjem z prodaných výrobků 10.394,-

Sponzorujeme medvěda hnědého v ZOO Ostrava. V roce 2016 jsme vybrali částku 8.580,-Kč, která byla v únoru 2017 zaslána na konto ZOO.

Získané dotace, finanční příspěvky a dary

Peněžní dary v roce 2016 poskytli:

 • Maspo Elektro - 1.000,- na nákup dárku do tomboly na ples.
 • Zielina Jiří - 4.000,- pro potřeby třídy 5. B
 • EX-Ka Karviná - 1.000,- na nákup dárků na Den dětí.
 • ČEZ - 5.000,- za smlouvu o reklamě
 • EX-Ka Karviná - 10.000,- pro potřeby třídy 5. B
 • Promotion Factory - 4.000,- pro třídu 4. A, výhra v soutěži
 • Gas Control - 3.000,- pro potřeby speciální autistické třídy
 • Kovona systém - 2.000,- pro potřeby speciální autistické třídy
 • Lift Component - 5.000,- pro potřeby speciální autistické třídy
 • Bekaert Petrovice - 15.000,- pro potřeby speciální autistické třídy
 • ComProMis - 10.000,- pro potřeby speciální autistické třídy

Nepeněžní dary v roce 2016 poskytli:

Na základě smlouvy o reklamě s ČEZ jsme získali částku 5.000,-Kč na uspořádání akce "Den dětí".

Rodiče handicapovaných žáků a žáků speciální třídy měsíčně přispívají na účet společnosti částkou 200,-Kč. Z této se nakupují pomůcky určené výhradně pro tyto děti.

Sponzoři plesu v roce 2016

DOBRODINÍ O.P.S., TŘÍDY ZŠ U LESA, ZAMĚSTNANCI ZŠ U LESA, MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÁ, ASTRA OFFICE, FA RENESA - p. LUPOVÁ, KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA A.S., COMFOR STORES A.S., PRODEJNA PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ HARMONIE, CSKA KARVINÁ, ARETA REKLAMA, REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, DISKONT KARVINÁ 8, FA TEPPICH KARVINÁ, EDĚ DĚTMAROVICE, MLYNARCZYK GRZEGORZ - MASÉR, REGENERAČNÍ STUDIO BYLINKA, MASPO ELEKTRO S.R.O., RODINA HRONSKÝCH, HOTEL DAKOL, LÁZNĚ DARKOV, GATES HYDRAULICS S.R.O., STOLAŘSTVÍ PILCH, CHATA HRÁDEK - ETD, DOLNÍ VÍTKOVICE, CITUS SPOL. S.R.O., BIDVEST CZECH REPUBLIC S.R.O., DOBROTY CATERING, DR. OETKER, VÁCLAV RÝDL, J. K. FOOD S.R.O., ATC-EURO-GROUP S.R.O., GASTRO INSTANT SPOL. S.R.O., GREX SERVICE S.R.O., CYKLOTECH, KOVÁRNA U PŘEHRADY, TEAM SPORT, KVĚTINY SOŇA, KOSMETIKA P. VOLFOVÁ, ZP MV ČR, JIŘÍ ZDZIEBLO - MASÁŽE, OČNÍ STUDIO EOS OPTIK, POTRAVINY U LEDVONĚ, PENZION RZEHACZEK- DOLNÍ LOMNÁ, ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ KARVINÁ, RADEK HOLUBÍK - VODA, PLYN, TOPENÍ, BYLINKY U BLANKY, EOS OPTIK KARVINÁ, KADEŘNICVÍ INSIGNI - V. POPOVIČOVÁ, MIDIBUS A. WAWRZYCZEK

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům, organizacím, zaměstnancům, rodičům a žákům Základní školy U Lesa, kteří podpořili naší činnost finančními a věcnými dary nebo pouze vypomáhali na pořádaných akcích.

Přehled činnosti společnosti

Leden - březen

 • Sběr papíru a železa, PET víček, PET láhví
 • Příprava uzávěrky účetnictví za předchozí rok
 • Příprava výroční zprávy
 • Příprava na zdravotnickou soutěž HMZ
 • LVVZ
 • Den otevřených dveří
 • Zápis do prvních tříd

Duben - červen

 • Příprava na ocenění žáků na konci školního roku
 • Doplnění kroniky
 • Sběr papíru a železa, PET víček
 • Dopravní soutěž
 • Kopaná školní družiny
 • Ocenění žáků
 • Vyhodnocení sběru papíru a železa, PET víček, recyklohraní apod.

Červenec - září

 • Vypracování a schválení plánu na další školní rok
 • Získávání sponzorů
 • Příprava sběrové akce
 • Schválení žádostí učitelů
 • Archivace účetních dokladů za předcházející rok
 • Návrhy na vyřazení, odpisy

Říjen - prosinec

 • Pasování prvňáčků
 • Sběr papíru a železa, PET víček, baterií
 • Oslovování sponzorů
 • Mikuláš, Vánoční jarmark
 • Vánoční hraní pro mateřské školy
 • Zajištění LVVZ
 • Prezentace společnosti