ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Ředitelka: Mgr. Alena Cieślová

Správní rada:

Předseda Mgr. Michaela Mlynarczyková

Místopředseda Mgr. Petra Olbřimková

Členové Mgr. Martina Bystroňová, Radka Štoudková, Mgr. Kateřina Pražmová, Mgr. Ilona 

               Gráczová, Mgr. Eva Szwedová, Ing. Tomáš Hronský, Mgr. Jana Lesniaková

Dozorčí rada:

Předseda Bc. Michaela Kučerová

Členové Mgr. Zdeňka Böhmová, Mgr. Václava Wojewodová

Účetní: Ing. Lucie Uhrinová

Pokladní: Bc. Michaela Kučerová

DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB

Ekologie:

 • tvorba zdravého a estetického životního prostředí v rámci školy
 • pomoc při údržbě hřiště a veřejné zeleně
 • realizace ekologických projektů

Zdravotnictví a sociální péče:

 • zkvalitnění péče o postižené děti
 • nákup rehabilitačních pomůcek a zdravotní techniky
 • péče o děti s alergickým onemocněním
 • zajišťování zdravého životního způsobu a návyků dětí

Kultura a sport:

 • ochrana a rozvoj kulturního a historického dědictví
 • propagace a podpora umělecké činnosti, kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských aktivit konkrétních věcí

Ostatní:

 • realizace projektu "Škola bez bariér"
 • spolupráce s ekologickými, zdravotnickými a sociálními organizacemi
 • organizování seminářů a akcí propagujících o.p.s.
 • podpora výukových programů pro cizí jazyky, exkurze, příprava na budoucí povolání, pozvání lektorů na přednášky a budoucím povolání

Doplňková činnost:

 • pořádání dětských rekreačních a rekreačně - vzdělávacích akcí
 • pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Statut obecně prospěšné společnosti Dobrodiní o. p. s.

Článek I. - Úvodní ustanovení

 • Dobrodiní o. p. s. vznikla dne 13. 11. 2003 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle O, číslo vložky 157.
 • Sídlo společnosti:
 • Společnost má sídlo na Základní škole U Lesa 713 v Karviné-Ráji.
 • Statut obecně prospěšné společnosti Dobrodiní o. p. s. upravuje v souladu se smlouvou o založení Dobrodiní o. p. s. ze dne 14. 10. 2003 zásady činnosti a hospodaření společnosti, jejího řízení a vnitřní organizace. Rovněž zakotvuje způsob jednání orgánů společnosti, v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšný společnostech, v účinném znění.
 • : 268 19 848
 • Zakladatele společnosti:
 • Marie Lapišová, datum narození 02. 12. 1964, bytem Karviná-Ráj, U Lesa 781/46.
 • Jana Bohunská, datum narození 26. 01. 1964, bytem Karviná-Ráj, Borovského 683.
 • Jaroslav Krótki, datum narození 23. 01. 1938, bytem Karviná-Nové Město, Družby 1396.
 • Dobrodiní o.p.s. je právnickou osobou, která je založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, které jsou uvedené v Zakládací smlouvě a jsou zapsány v rejstříku obecně prospěšných společností.
 • Statut společnosti je platný a závazný pro její orgány a zaměstnance, jakož i pro všechny osoby, kteří pro společnost jejím jménem vykonávají nějakou činnost. Orgány, zaměstnanci a osoby uvedené výše musí být s tímto statutem seznámeni v rozsahu nutném pro řádný výkon své funkce. Odpovědnost za toto seznámení nese ředitel společnosti.
 • Společnost je neziskovou organizací a nemá politické ani náboženské cíle.
 • Doba trvání společnosti:
 • Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek II. - Druh poskytovaných služeb

 • Společnost zajišťuje zejména tyto obecně prospěšné služby:
 • Ekologie:
 • Tvorba zdravého a estetického životního prostředí v rámci školy.
 • Pomoc při údržbě hřiště a veřejné zeleně.
 • Realizace ekologických projektů.
 • Zdravotnictví a sociální péče:
 • Zkvalitnění péče o postižené děti.
 • Nákup rehabilitačních pomůcek a zdravotní techniky.
 • Péče o děti s alergickým onemocněním.
 • Zajišťování zdravého životního způsobu a návyků dětí.
 • Kultura a sport:
 • Ochrana a rozvoj kulturního a historického dědictví.
 • Propagace a podpora umělecké činnosti, kulturních, vzdělávacích, sportovních a

společenských aktivit konkrétních věcí.

 • Ostatní:
 • Realizace projektu "Škola bez bariér".
 • Spolupráce s ekologickými, zdravotními a sociálními organizacemi.
 • Organizování seminářů a akcí propagujících o.p.s.
 • Podpora výukových programů pro cizí jazyky, exkurze, příprava na budoucí

povolání, pozvání lektorů na přednášky o budoucím povolání.

 • Informační a poradenské služby, edukační programy.
 • Vedle základních činností, uvedených v předchozím odstavci tohoto článku, za jejichž účelem byla společnost založena, jsou dále předmětem činnosti společnosti i doplňkové činnosti. Těmito doplňkovými činnostmi se rozumí:
 • Pořádání dětských rekreačních a rekreačně-vzdělávacích akcí.
 • Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí.
 • Pořádání plesu a různých společenských akcí pro rodiče a děti.

Případný zisk z výkonu této doplňkové činností smí být použity pouze pro zkvalitnění a rozšíření obecně prospěšných služeb společnosti.

Správní rada je oprávněna měnit po předchozím souladu zakladatelů druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb změnou zakládací smlouvy při zachování jejich obecně prospěšného charakteru.

 • Činnost společnosti se řídí plánem činnosti, v souladu se schváleným rozpočtem. Přípravu plánu činnosti zajišťuje ředitel a schvaluje jej správní rada.
 • Plán činnosti obsahuje zejména:
 • Předpokládaný rozsah a způsob zajištění a plnění obecně prospěšných služeb v kalendářním roce.
 • Zprávu o již probíhajících projektech a jiných činnostech, na nichž se společnost při plnění obecně prospěšných služeb bude v kalendářním roce dále podílet.
 • Předpokládaný rozsah doplňkových činností v kalendářním roce.

Článek III. - Podmínky poskytování služeb

 • Společnost bude obecně prospěšnou činnost realizovat v pořadí podle požadavků vznášených na její aktivity.
 • Služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých služeb jednotlivě. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb.
 • Rozhodnutí o poskytování služby společnosti vydává ředitel společnosti. Toto rozhodnutí však podléhá dodatečnému schválení správní radou společnosti.

Článek IV. - Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

 • Správní rada
 • Dozorčí rada
 • Ředitel

Článek V. - Správní rada

 • Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Členství ve správní radě je čestné a bez nároku na odměnu.
 • Správní rada má devět členů.
 • Funkční období členů správní rady je tříleté.
 • Pro správní radu neplatí princip rotace členů, podle kterého po prvním jmenováním členů správní rady se losem určí jména jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po roce, a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po dvou letech.
 • Opětovné členství ve správní radě je možné.
 • Členy správní rady na uvolněná místa volí správní rada veřejnou volbou. Správní rada nejdříve 6 měsíců před uplynutím funkčního období člena správní rady zvolí nového člena, který tohoto člena po uplynutí jeho funkčního období nahradí, nebo opětovně zvolí toho člena, jehož funkční období má zaniknout; člen správní rady, jehož funkční období má zaniknout, má hlasovací právo.
 • Dojde-li k zániku členství člena správní rady před skončením jeho tříletého funkčního období, nebo nedojde-li k ustavení nového člena správní rady způsobem uvedeným v předchozím odstavci, zvolí správní rada nového člena správní rady nejpozději do 60 dnů od uvolnění místa ve správní radě.
 • Správní rada:
 • Vydává a mění statut společnosti.
 • Rozhoduje o změně zakládací smlouvy v rozsahu stanoveném zákonem.
 • Rozhoduje po předchozím souhlasu zakladatelů o změně druhů poskytovaných obecně prospěšných služeb společnosti, podmínek jejich poskytování, jakož i o změně předmětů doplňkové činnosti.
 • Schvaluje rozpočet společnosti na příslušný kalendářní rok a jeho změny.
 • Schvaluje účetní závěrky a výroční zprávy společnosti.
 • Jmenuje a odvolává ředitele společnosti a dohlíží na jeho činnost.
 • Rozhoduje o změně počtu členů správní rady.
 • Rozhoduje o vydávání vnitřních předpisů společnosti s výjimkou těch předpisů jejich vydání je svěřeno řediteli společnosti.
 • Rozhoduje o zrušení společnosti.
 • Rozhoduje o jmenování likvidátora a po projednání se zakladateli určení obecně prospěšné společnosti, které nabídne likvidační zůstatek.
 • Rozhoduje o přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu zanikne-li zakladatel bez právního nástupce anebo zemře-li zakladatel.
 • Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda svolává a řídí jednání správní rady. Místopředseda vykonává pravomoci předsedy, není-li předseda ustaven, je-li nepřítomný nebo vyskytne-li se jiná překážka bránící mu ve vykonávání jeho pravomocí. Jednání správní rady se konají nejméně jednou za 6 měsíců, a to nejméně dvakrát v každém kalendářním roce; pokud předseda nebo místopředseda jednání správní rady v těchto lhůtách nesvolají, je oprávněn jednání správní rady svolat kterýkoli člen správní rady nebo dozorčí rada. Dozorčí rada je též oprávněna svolat mimořádné jednání správní rady, vyžadují-li to zájmy společnosti. O jednání správní rady jsou informováni členové dozorčí rady a ředitel společnosti, a to pozvánkou stejně jako členové správní rady.
 • Při hlasování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
 • Správní rada je usnášení schopna, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu prosté většiny přítomných členů správní rady s výhradou rozhodnutí ve věcech dle odst. 8 bodu 8.1, 8.2, 8.3, 8.9, 8.10 tohoto článku, u kterých se vyžaduje souhlas prosté většiny všech členů správní rady.
 • Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě společnosti a s funkcí ředitele.
 • Správní rada informuje zakladatele o své činnosti, zpravidla formou výroční zprávy. Zakladatele se můžou účastnit jednání správní rady s hlasem poradním; na jednání správní rady můžou vyžadovat osobní vyjádření členů správní rady nebo ředitele k obsahu výroční zprávy nebo k jiným otázkám. O jednání správní rady jsou zakladatele informování pozvánkou stejně jako členové správní rady.
 • Správní rada vyhotovuje při každém svém jednání písemný zápis, jehož kopii předává řediteli a dozorčí radě. Jednání správní rady může proběhnout i prostřednictvím prostředků dálkové komunikace (telemost, videokonference, elektronická pošta apod.), zápis z takového jednání však musí být následně podpisem stvrzen členy správní rady, kteří se takového jednání zúčastnili.
 • Správní rada je povinna vyslechnout stanovisko ředitele v každé záležitosti projednávané správní radou, a to před tím, než bude rozhodovat o jednotlivých záležitostech. Požádá-li ředitel oslovo, musí mu být uděleno.

Členství ve správní radě zaniká:

 • Písemnou rezignací adresovanou správní radě společnosti.
 • Úmrtím.
 • Odvoláním.
 • Uplynutím funkčního období.

Prvními členy správní rady byli:

 • MUDr. Ivana Jankovičová - předsedkyně, datum narození 19. 01. 1965, bytem Karviná-Ráj, U Lesa 868/19.
 • Mgr. Tomas Vlachopulos - 1. místopředseda, datum narození 22. 11. 1954, bytem Karviná-Nové Město, Osvobození 1691.
 • Josef Adámek - 2. místopředseda, datum narození 14. 09. 1953, bytem Karviná-Mizerov, Kirovova 2308.
 • Mgr. Václava Wojewodová - 3. místopředsedkyně, datum narození 24. 04. 1961, bytem Karviná-Ráj, Ve Svahu 792.
 • JUDr. Šárka Bendová - člen, datum narození 02. 07. 1961, bytem Karviná-Mizerov, Studentská 2363.
 • Zdeňka Böhmová - člen, datum narození 27. 05. 1963, bytem Karviná-Ráj, Na Stráni 1301.
 • Petr Furas - člen, datum narození 10. 02. 1969, bytem Karviná-Ráj, U Lesa 755.
 • Ivana Ščasná - člen, datum narození 24. 03. 1964, bytem Karviná-Ráj, V Aleji 649.
 • Evgenie Hanusová - člen, datum narození 21. 05. 1951, Karviná-Ráj, Rajecká 49/59.

Článek VI. - Dozorčí rada

 • Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Členství v dozorčí radě je čestné a bez nároku na odměnu.
 • Pro způsob ustanovení a členství členů dozorčí rady platí ustanovení tohoto statutu o správní radě obdobně.
 • Dozorčí rada má tři členy.
 • Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, zastupuje ji navenek, svolává a řídí její jednání. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát za 12 měsíců; není-li včas svolána předsedou, může ji svolat kterýkoli její člen.
 • Působnost dozorčí rady je stanovena zákonem.
 • Dozorčí rada přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti. Dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti.
 • Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje.
 • Svolávat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti.
 • Členové dozorčí rady mají právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním.
 • Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, ne nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava sjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.
 • Zprávy o výsledcích své kontrolní činnosti předkládá dozorčí rada nejméně jedenkrát za 12 měsíců správní radě s návrhem na provedení případných nápravných opatření.
 • Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné.
 • Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
 • Zakladatel odvolává člena dozorčí rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství v dozorčí radě nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 231/2010 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tento statut.
 • Zakladatel odvolá člena dozorčí rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li zakladatel člena dozorčí rady ve stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva zakladatele na jinou osobu, odvolá člena dozorčí rady soud na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.
 • Na uvolněná místa členů dozorčí rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni noví členové. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy dozorčí rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.
 • Dozorčí rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů dozorčí rady, postačí však, pokud v případě, že došlo k rovnosti hlasů, aby vyslovil s rozhodnutím souhlas předseda dozorčí rady.
 • Jednání dozorčí rady může proběhnout i prostřednictvím prostředků dálkové komunikace (telemost, videokonference, elektronická pošta, apod.), zápis z takového jednání však musí být následně podpise stvrzen členy dozorčí rady, kteří se takového jednání zúčastnili.
 • Členství v dozorčí radě zaniká:
 • Písemnou rezignací adresovanou správní radě společnosti.
 • Úmrtím.
 • Odvoláním.
 • Uplynutím funkčního období.
 • Prvními členy dozorčí rady byli:
 • Ing. Marcela Parikrupová - předsedkyně, datum narození 21. 04. 1973, bytem Karviná-Ráj, U Lesa 869.
 • Mgr. Jana Harantová - člen, datum narození 25. 01. 1961, Karviná-Ráj, V Aleji 859.
 • Simona Balcarová - člen, datum narození 21. 11. 1971, bytem Karviná-Ráj, Haškova 738.

Článek VII. - Ředitel

 • Ředitel je statutárním orgánem společnosti. Ředitel se zodpovídá správní radě. Do funkce je jmenován správní radou společnosti na základě výběrového řízení a z funkce odvolán správní radou společnosti.
 • Ředitel může být fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
 • Ředitel řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem.
 • Funkce ředitele je neslučitelná se členstvím ve správní radě a dozorčí radě společnosti.
 • Ředitel se zúčastňuje jednání správní rady s hlasem poradním; ředitel je správní radě zodpovědný za řádný chod společnosti.
 • Ředitel je oprávněn se zúčastnit jednání dozorčí rady.
 • Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada.
 • Působnost, pravomoc a odpovědnost ředitele společnosti podrobně upravuje statut společnosti.
 • Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu.
 • Ředitel společnosti rozhoduje o všech záležitostech společnosti s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny zákonem, zakládací smlouvou nebo tímto statutem do působnosti správní rady nebo dozorčí rady.
 • Ředitel společnosti zabezpečuje řízení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá správní radě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku. Současně s účetní závěrkou, nejméně však jednou za účetní období, předkládá ředitel společnosti správní radě zprávu o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva musí být součástí výroční zprávy.
 • Hlavní údaje z účetní závěrky zveřejní ředitel společnosti v dostatečném předstihu před konáním jednání správní rady způsobem shodným dle tohoto statutu se způsobem svolání správní rady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí.
 • Řediteli společnosti přísluší zejména:
 • Řídit společnost a zajišťovat její provoz.
 • Zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví a ostatních dokladů společnosti.
 • Projednávat a schvalovat organizační řád a další vnitřní předpisy společnosti.
 • Organizačně zajišťovat zasedání správní rady.
 • Zajistit zpracování a předkládat správní radě ke schválení:
 • Návrh na změnu statutu.
 • Řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku.
 • Výroční zprávu o činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
 • Návrh rozpočtu společnosti.
 • Vykonávat usnesení správní rady.
 • Ředitel společnosti svolá správní radu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by vznikla neuhrazená ztráta, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne správní radě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného.
 • Ředitel nemůže ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to orgánu, který ho zvolil - správní radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ředitele zvolil. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděl. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
 • Správní rada odvolává ředitele, přestane-li splňovat podmínky pro výkon funkce nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon, zakládací listinu nebo statut obecně prospěšné společnosti.
 • Správní rada odvolá ředitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolá-li správní rada ředitele ve stanovené lhůtě nebo není-li správní rada, odvolá ředitele soud na návrh zakladatele.
 • Na uvolněné místo ředitele je nejpozději do 30 dnů jmenován nový. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje ředitele na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.
 • Za výkon funkce ředitele nepřísluší odměna. Společnost může ředitele poskytnout pouze náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem funkce a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závazným právním předpisem. O náhradách rozhoduje na žádost ředitele dozorčí rada společnosti.
 • Prvním ředitelem obecně prospěšné společnosti byla dne 19. 06. 2012 správní radou obecně prospěšné společnosti jmenována Mgr. Alena Cieślová, datum narození 14. 04. 1959, trvale bytem Na Koci 2135, 734 01 Karviná-Mizerov.

Článek VIII. - Řízení a způsob jednání jménem společnosti

Statutárním orgánem společnosti je ředitel, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí ředitel svůj podpis.

Článek IX. - Hospodaření společnosti, rozpočet, finanční zdroje

 • Hospodaření společnosti:
 • Společnost vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem.
 • Roční účetní závěrka je přezkoumána dozorčí radou společnosti a schvalována správní radou společnosti; zakládá se do sbírky listin obecně prospěšných společností.
 • Rozpočet:
 • Společnost hospodaří dle rozpočtu, který je zpracován na jeden kalendářní rok. Přípravu rozpočtu společnosti zajišťuje ředitel, rozpočet schvaluje správní rada.
 • Výroční zpráva:
 • Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který stanoví správní rada společnosti, nejpozději však do 6 měsíců od konce kalendářního roku.
 • Společnost zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření na svých internetových stránkách a zajišťuje její veřejnou přístupnost na těchto stránkách.
 • Zpracování výroční zprávy zajišťuje ředitel. Výroční zprávu schvaluje správní rada a přezkoumává ji dozorčí rada společnosti.
 • Finanční zdroje a jejich použití:

Prostředky k financování své činnosti získává společnost zejména z:

 • Výnosů majetku společnosti.
 • Plateb za poskytování obecně prospěšných služeb a z vykonávání doplňkové činnosti.
 • Darů a příspěvků fyzických a právnických osob.
 • Dědictví.
 • Dotací nebo grantů z veřejných rozpočtů.

Článek X. - Zrušení společnosti

 • Společnost se zrušuje za podmínek stanovených zákonem a zakládací smlouvou.
 • Při zrušení společnosti rozhodnutím správní rady určí správní rada se souhlasem zakladatelů obecně prospěšnou společnost oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku.

Článek XI. - Závěrečná stanovení

 • Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny tímto statutem, se řídí příslušnými ustanoveními zakládající smlouvy a ustanoveními zákona č. 231/2010 Sb., o obecně prospěšných společnostech a dalšími právními předpisy České republiky.
 • Změny a doplňky tohoto statutu jsou možné výhradně formou písemného dodatku k tomuto statutu a musí k nim být přiloženo usnesení správní rady a protokol o hlasováních o těchto změnách nebo doplňcích.
 • Statut byl schválen správní radou 12. 11. 2015. Statut nabývá účinnosti 12. 11. 2015.
 • Statut se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý zakladatel, jeden bude přiložen k žádosti o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšné společnosti a jeden bude založen v dokumentaci společnosti.

V Karviné, dne 12. 11. 2015

Mgr. Michaela Młynarczyková                                     Mgr. Alena Cieślová

předsedkyně správní rady                                                 ředitelka